några projekt

Kalbruket i Echoisy, Frankrike. 1993-1994

Restaurering av kalbruket i Echoisy, Frankrike. 1993-1994

Under perioden 1990-1994 studerade jag frivilliga insatser på kulturhistoriska byggnader i Frankrike. I samarbete med Svenska föreningen för byggnadsvård kunde så småningom liknande insatser inledas i Sverige. I detta sammanhang deltog jag i ett stort antal franska byggnadsvårdsläger där jag fick bl.a. möjligheten att praktisera de flesta byggnadshantverken. Inom ramen för detta kom jag även att initiera och ledda ett särskilt franskt-skandinaviskt projekt; restaurering av ett industriellt och monumentalt kalkbruk i sydvästra Frankrike. Utöver projektering av åtgärderna medverkade jag där som projektledare, platschef och lagledare.

Uppdragsgivare: Regional förening och kommunen

 
Nymans Verkstäder, Uppsala. 1994-1995

Nymans Verkstäder, Uppsala. 1994-1995 - Offentlig utsmyckning, produktion och formgivning av utställning, skildring av företagets historik i en bok

Nymans Verkstäder grundades kring sekelskiftet 1900 som  instrument verkstad. På 1940-talet hade företaget utvecklats till Nordeuropas största cykelfabrik. Tillverkningen kom även att omfatta en rad andra framgångsrika produkter; bl.a. motorcyklar, mopeder, båtmotorer och motorsågar. I samband med upprustningen av byggnaderna i kvarteret Noatun återupplivades företagets historia. Uppdraget har omfattat en basutställning samt den offentliga utsmyckningen av lokalerna. Dessa belyser företagets  historia och verksamhet samt produkterna. Som komplement författades även boken "Nymans Verkstäder - Cykelgiganten i lärdomsstaden Uppsala" (se "Skrivlådan").

Uppdragsgivare: Fastighetsägaren; AB Uppsala Kommuns Industrihus

Industrilandskapet kring Motala Verkstad. 2001

Industrilandskapet kring Motala Verkstad. 2001 - Kulturmiljöer som utvecklingsresurs

Motala industrihistoriska landskap som plattform för utveckling, med kulturmiljön som resurs för tillväxt och förstärkt identitet. Uppdraget utgjorde ett pilotprojekt initierat av Riksantikvarieämbetet med syfte att bl.a. pröva metoder för bevarande, återanvändning och utveckling av Motala Verkstad och det anslutande industrilandskapet kring Göta kanal. Projektets avsikt var ett pröva utnyttjande av det historiska industrilandskapet som ryggrad och utvecklingsresurs. Projektet har innefattat bl.a. fältarbeten, intervjuer, arbetsrapporter, seminarier och studiebesök. Projektet genomförde på konsultbasis tillsammans med Marie Strid, arkitekt och forskare vid Chalmers Tekniska Högskolan.

Uppdragsgivare: Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Östergötlands läns museum, Motala kommun.

Företagens kulturarv. 2002

Företagens kulturarv. 2002 -

Studie utförd med syfte att få fram fördjupade kunskaper om näringslivets insatser för sitt eget kulturarv. Bland annat undersöktes företagens och branschorganisationernas förhållningssätt till kulturarvet. Projektet belyser aspekter knutna till industriarvet; bl.a. karaktär, omfattning, resurser, kostnader samt hur historiska arvet brukas som resurs för bl.a. företagens identitet och marknadsföring m.m. Projektet ingick i Riksantikvarieämbetets program "Berättelser om vårt samhälles historia - svenska industriminnen" som genomfördes under åren 2002-2004. Uppdraget har redovisats som  enkätundersökning med analys och sammanställning  i rapporten "Företagens kulturarv - lönsamt i längden".

Uppdragsgivare: Riksantikvarieämbetet & Föreningen Kultur och Näringsliv.

Fastigheten Alcmene 2 i Gamla Stan. 2002

Fastigheten Alcmene 2 i Gamla Stan. 2002 - Antikvarisk förundersökning

Byggnaden, vid Sven Vintapparesgränd, är en av Gamla Stans många värdefulla hus med en komplicerad och händelserik byggnadshistoria. Huset uppfördes under 1600-talet och förändrades därefter i olika etapper. Det drabbades också som många andra av problematiska sättningar samt av ovarsamma renoveringar.  Uppdraget har omfattat en antikvarisk förundersökning samt ett åtgärdsförslag som underlag för renoveringen av fastigheten. Det har inkluderat en historisk dokumentation av husets utveckling genom århundraden samt en redovisning av befintliga förhållanden och påbörjade arbeten. Materialet har sammanställts i rapportform.

Uppdragsgivare: Fastighetsägaren. 

Librobäcks industriområde i Uppsala. 2003

Librobäcks industriområde i Uppsala. 2003 - Skildring av ett industriområdes utveckling

Librobäck är ett yngre industriområde, norr om staden, som planerades och skapades under slutet av 1940-talet. Långt tidigare hade dock många verksamheter  och infrastrukturer redan satt sitt prägel på miljön och landskapet. Gårdar, tegelbruk, järnvägar, väggar, broar, institutioner, el-stationer, flygplats är några av verksamheterna och tekniska system som kom att prägla utvecklingen inom och kring området. Librobäck är numera en stadsdel som genomgår stora förändringar. Projektet har syftat att tillbringa mera kunskap om områdets historia och utveckling.
Rapport: "Librobäck - Utveckling kring och i ett industriområde i Uppsala"

Uppdragsgivare: Områdets största fastighetsägare; AB Uppsala Kommuns Industrihus.

Karakterisering av kyrkor inom Västerås stift. 2004-2005 - Amsbergs kyrka

Karakterisering av kyrkor inom Västerås stift. Dalarna. 2004-2005

Under två år dokumentarades och karakteriserades omkring 65 kyrkor i Dalarna.
Arbetet utfördes enligt Riksantikvarieämbetets riktlinjer som del av ett rikstäckande projekt vars material kommer att överföras till en av RAÄ:s databaser. Karaktäriseringar för varje kyrka finns även nu på Västerås stifts hemsida; se: http://svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930549
Karaktäriseringen, som är en form av historisk dokumentation med utvärdering, utgör ett underlag till kyrkornas vård- och underhållsplan.

Uppdragsgivare: Västerås stift.

Orminge: Kulturmiljöprogram - Kulturmiljöplaner. Valda områden inom Nacka kommun. 2007-2008

Kulturmiljöprogram - Fördjupade kulturmiljöanalyser. Valda områden inom Nacka kommun. 2007-2008 -

Arbetet utgör del i uppdateringen och kompletteringen av kommunens befintliga kulturmiljöprogram. Framför allt dokumenterades och utvärderades områden som tidigare inte berörts i ett kulturhistoriskt sammanhang och i synnerhet områden som aktualiseras i samband med planläggning eller nya exploateringsplaner.Två av dessa områden, Fisksätra och Orminge tillhör internationellt uppmärksammade miljöprogramområden. För berörda områden utfördes fördjupade kulturmiljöanalyser.

Uppdragsgivare: Nacka kommun

Mjölnarbostaden vid Nacka kvarn

"Mjölnarbostaden" vid Nacka kvarn. 2007 - Antikvariskt samråd, antikvarisk kontroll

Nuvarande kvarnbyggnad, den sista i raden, uppfördes 1873. Strax nedanför kvarnbyggnaden, i norr, låg den gamla kvarngården vars huvudbyggnad brann 1940. Kvar finns den så kallade "Mjölnarbostaden eller Nedre mjölnargården", som i sin äldsta del härrör från 1690-talet men har under årtiondena genomgått ett antal förändringar. I samband med en begränsad upprustning inomhus aktualiserades möjligheten att dokumentera byggnadens historia och konstruktion . I samband med åtgärderna frilades golv, stomme, panel, dörr och foder från 1800-talets första hälft och mitt. Arkindus har medverkat med antikvariskt samråd och antikvarisk kontroll.

Uppdragsgivare: Fastighetsägaren, Stockholms stad

Nacka kvarn - Nacka kommun. 2007

Nacka kvarn - Nacka kommun. 2007 - Antikvariskt samråd m.m.

Nacka kvarn; är den enda återstående av kvarnarna som förekommit vid Nacka Ström. Nuvarande byggnad uppfördes 1872 och anslöt till ett befintligt sågverk. Anläggningen utrustades även med en ångmaskin, vilket förklarar den ännu bevarade skorstenen. Den har under årtiondena genomgått ett antal förändringar. En utvändig upprustning av anläggningen aktualiserades under våren 2007. Åtgärderna har berört omläggning av tak, lagning och omputsning av murverk, avfärgning samt renovering och ommålning av fönster, dörrar och snickerier med flera åtgärder. Arkindus har medverkat med antikvariskt samråd, delprojektering och antikvarisk kontroll.

Uppdragsgivare: Fastighetsägaren, Stockholms stad

Mörkö - Karakterisering av kyrkor inom Strängnäs stift. 2007-2008

Karakterisering av kyrkor inom Strängnäs stift. Valda kyrkor. 2007-2008

Arbetet har utförts enligt Riksantikvarieämbetets riktlinjer som del av ett rikstäckande projekt vars material kommer att överföras till en av Riksantikvarieämbetets databaser. Karakteriseringen, som är en form av dokumentation och utvärdering, är kopplad till kyrkornas vård- och underhållsplan.

Uppdragsgivare: Strängnäs stift.

Gamla operationsbyggnaden - kvarteret Pilträdet

Gamla operationsbyggnaden; Serafimerlasarettet. Stockholm, Kungsholmen. 2007 - Antikvarisk förundersökning

Serafimerlasarettet är Sveriges äldsta sjukhus. Verksamheten påbörjades 1752 och avvecklades på 1980-talet. En förnyelse av sjukhuset genomfördes mellan 1888 och 1893, efter ritningar av arkitekt Axel Kumlien. Bland annat ombyggdes gamla lasarettsbyggnaden till kirurgisk klinik. En särskild operationsbyggnad uppfördes i anslutning till denna. På 1980-talet ombyggdes byggnaden för kontorsverksamhet och en ny ombyggnad har aktualiserats. I samband med detta krävdes en antikvarisk förundersökning av byggnaden samt antikvariskt utlåtande och samråd. Arbetet har inkluderat en historisk dokumentation av husets utveckling samt en redovisning av befintliga förhållanden och planerade åtgärder.

Uppdragsgivare: Fastighetsägaren; Stockholms stad

Stäkets varv - "Stäkets Motorbåtsvarv"; Saltjöbaden / Nacka. 2008 - Antikvarisk förundersökning

Varvet anlades på 1930-talet vid Skutviken, som sedan 1800-talet brukats som förtöjningplats och varv för skutor och pråmar. Stäkets Motorbåtsvarv tillhörde de s.k. utrustningsvarven vars verksamhet omfattade reparationer, underhåll och vinterförvaring. Verksamhetens karaktär och omfattning behölls i stort under årtiondena och anläggningen har genomgått få förändringar. En nedläggning av varvet och en eventuell rivning av byggnaderna har aktualiserats. Som en följd av detta utfördes en historisk och teknisk dokumentation av anläggningen, inkl. redovisning av befintliga förhållanden och antikvariskt utlåtande.

Uppdragsgivare: Fastighetsägaren; Nacka kommun

Håbo-Tibble kyrka, Bro kommun - Antikvariskt samråd, antikvarisk kontroll. 2009-2010

Restaureringen av Håbo-Tibble kyrka har berört fönsterrenovering, ny värmeinstallation med bergvärme, ny elinstallation och kompletterande belysning. Parallellt utfördes en rengöring och konservering av de putsade ytorna med rika kalkmålningar och även av målade fasta inventarier. Kyrkan har medeltida anor med kor och långhus från 1200-talet. Den har därefter utvidgats i flera etapper, på 1400- och 1700-talen. Under början av 1900-talet genomgick den en restaurering under ledning av Sigurd Curman. Del av de omfattande väggmålningarna attribueras till Albertus Pictor.

Uppdragsgivare: Bro kyrkliga samfällighet

Vård- och underhållsplaner för kyrkorna inom Strängnäs stift. Sammanställning av pedagogiskt material - Råd och anvisningar. 2008-2009

Strängnäs stift initierade, under hösten 2008, utbildningsdagar kring principer, regler och metoder för kyrkornas vård- och underhållsplaner, vilka är en avgörande led i kyrkornas förvaltning och bevarande. Flera utbildningsdagar planeras. Materialet och erfarenheterna från den första workshopen i Trosa har sammanställts till ett material som kan utgöra ett arbetsunderlag för församlingarnas löpande vårdarbete men även underlag för ytterligare utbildningsmoment.

Uppdragsgivare: Strängnäs stift

Bro Gravkor / Sparres af Sköfdeborgs gravkor. Bro kommun - Yttre och delvis inre restaurering av byggnaden. Dokumentation, antikvariskt samråd, antikvarisk kontroll. 2009-2010

Gravkoret av putsat tegel med kupol av gjuten betong, är uppfört 1886 efter ritningar av arkitekt Herman Theodor Holmgren; även upphovsman till Bro gård och prästgården. Byggnaden i nyromansk stil, som rymmer en gravkammare i källarvåningen, är ett spännande exempel på införandet av nya material och tekniker i kombination med traditionell byggnadskonst. Efter omfattande skador pga. långvariga vatteninfiltrationer har nu koret genomgått en avgörande restaurering.

Uppdragsgivare: Bro kyrkliga samfällighet

Parkprojekt. Hövdingeparken; Vallentuna kommun - Omvandling av ett igenvuxet område med fornlämningar i Vallentuna centrum, till park och pedagogiskt redskap. Från idé till förprojektering. 2011.

Projektområdet omfattar kvarstående delar av ett större gravfält från yngre järnåldern samt grunder från yngre byggnader, äldre trädgårds växtlighet m.m. Projektet har i inledningsfasen omfattat projektbeskrivning, projekteringsunderlag och handlingsplan. Projektet har utvecklats i samarbete med samhälssbyggnadsförvaltningen och Stockholms läns museum. Projektet genomförs nu i etapper. Se rapport undet "Skrivlådan".

Uppdragsgivare: Särskilt projekt inom ramen för kommunantikvariearbetet.

Eskön; Gävle kommun. Kulturhistorisk och fastighetshistorisk karläggning av fastigheter på ön Eskön, som underlag för juridiskt avgörande. 2012.

Uppdraget har berört ett antal fastigheter på ön och syftat till att klargöra förhållandena, före och efter laga skiftet, avseende bebyggelsen, ägoförändringar, gränsdragningar, avtal samt bruket och ägandet av mark och bebyggelse.

Utredning har utgjort del av bedömningsunderlage i det juridiska målet som avgjordes av Mark och Miljööverdomstolen.

Uppdragsgivare: Fastighetsbolag.

Fastigheten Närke 5; kvarteret Närke, Sankt Paulsgatan; Stockholm. Antikvarisk konsekvensbeskrivning; antikvariskt utlåtande; antikvariskt samråd. 2014.

Uppdraget har berört del av fastigheten; i anslutning till planerade ändringar i gatufasaden samt i synagogans lokaler invändigt.

Byggnaden längs med Sankt Paulsgatan uppfördes till viss del 1820 som societetshus. Den omvandlades och byggdes om, mellan 1830- och 1850-talen till textilfabrik. Efter industriepoken omvandlades den östra delen till gymnasieskola och den västra till teater. 1912 ombyggdes teatern till biograf, vilken anpassades 1918 till nuvarande synagoga.

Uppdragsgivare: Fastighetskontoret Stockholm, WSP Management.

webbkarta Arkindus startsida