om arkindus

  Kontakta Arkindus

Arkindus registrerades som rörelse 1994, i kölvattnet av ett större uppdrag för ett fastighetsbolag i Uppsala. Arkindus har därefter öppnat vägen för skiftande och sporadiska projekt, vid sidan om min tjänstgöring inom kulturmiljövården.

Med åren har en påtaglig förändring skett inom kulturmiljövården. Fler och fler uppgifter utförs numera på uppdragsbasis, av såväl museer som andra fristående aktörer. Som kulturhistoriker och antikvarie arbetar jag numera huvudsakligen på uppdragsbasis eller genom projektanställningar.

Arkindus arbetsfält har med tiden breddats, som en naturlig följd av mina olika utbildningar och mångsidiga yrkeserfarenheter. Förhoppningsvis skall denna mångsidighet kunna förstärkas. Kärnverksamheten avser dock fortfarande kulturhistoriska miljöer och byggnader. Dit hör till exempel dokumentation, byggnadsvård, kulturminnesvård och industrihistoria. Andra kompetensfält berör bl.a. program för ombyggnad och återanvändning av byggnader eller miljöer, inredningar, utställningar och formgivning inom flera områden.

Arkindus verkar också i nätverk med andra specialister, inom samma verksamhetsfält eller inom gränsande områden. Tillsammans erbjuder vi en bredare kompetens och har därför större möjligheter att bemöta uppdragsgivarnas behov.

Inom ramen för Arkindus utför jag uppdrag på konsultbasis, som fristående konsult, underkonsult eller underentreprenör men även genom projektanställning. Vid större projekt kan ytterligare sakkunniga anlitas.

 
 
Arkindus är huvudsakligen verksam inom och i anslutning till Mälardalen. Många projekt kan dock till större del utföras på distansbasis. Beroende på uppdragens karaktär kan därför fältinsatser genomföras över hela landet.

Arkindus hade också mellan 1999 och 2004 ett systerföretag, Form Forum 20th i Uppsala, som var inriktat på handel med skandinaviska designklassiker. Se nya Form Forum på www.formforum.net

 

sitemap   Arkindus startsida